NIEUW: Het zwembad is nu ook per uur af te huren voor onze leden! Lees hier meer...
Wij zijn op zoek naar een zweminstructrice. Lijkt jou dit iets? Stuur een mail naar info@dehoefsevonder.nl.

Algemene Voorwaarden

Print deze Algemene Voorwaarden.

1. Organiserende instantie

1.1. Deze Algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen De Hoefsevonder Totaal (hierna te noemen: de Zwemschool) en de cursist en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger (hierna te noemen: de cursist c.q. ouder/verzorger).

1.2. Identiteit van organiserende instantie
De Hoefsevonder Totaal
De Hoefsevonder 1
5258SP te Berlicum
Telefoonnummer: 073 503 31 47
E-mailadres: info@dehoefsevonder.nl
KvK-nummer: 16067037
Btw-identificatienummer: NL001306434B22

 

2. Opleidingseisen zwemdiploma’s

2.1. De Zwemschool leidt op voor de zwemdiploma’s A ,B en C van het Survival-ABC overeenkomstig de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwemdiploma’s van het Eerste Nederlandse Vereniging Voor Zwembadmedewerkers (hierna te noemen: ENVOZ).

 

3. Toezichthoudende instantie

3.1. De Zwemschool is een door de ENVOZ erkend opleidings- en exameninstituut.

 

4. Inschrijven van cursist

4.1. Een ouder/verzorger/toekomstig cursist kan een cursist inschrijven via de website: www.dehoefsevonder.nl. In bijzondere situaties kan een inschrijfformulier worden aangevraagd en per fax of per post worden ingezonden.

4.2. Een inschrijving wordt in behandeling genomen nadat deze door de zwemschool per email, telefonisch of per brief is bevestigd en het inschrijfgeld is voldaan per iDEAL betaling of bankoverschrijving naar IBAN-nummer NL 91 RABO 01069 67 398 t.n.v. Zwemschool de Hoefsevonder onder vermelding van de naam van de cursist of met iDeal tijdens inschrijving via de website.

4.3. In de onder punt 4.2. genoemde bevestiging wordt tevens melding gemaakt van een voorlopige of definitieve plaatsing van de cursist voor een lesdag(en). In afwijkende situaties wordt vooraf aangegeven aan de inschrijvende ouder/verzorger.

4.4 Zwemschool brengt inschrijfgeld in rekening ter vergoeding van alle administratieve werkzaamheden voor het inschrijven. Derhalve is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk.

5. Testles bij plaatsing in zwemlesgroep A-diploma

 

5.1. Indien de cursist voorheen geoefend heeft bij een andere zwemschool zal er een testles plaatsvinden voordat de cursist ingeschreven wordt. Resultaten worden na afloop met de inschrijvende cursist c.q. ouder/verzorger besproken.

 

6. Deelnemen aan zwemlessen

6.1. Om deel te kunnen nemen aan een zwemlescursus A-diploma dient de cursist minimaal 4,5 jaar te zijn bij de start van de cursus.

6.2. Van deze leeftijdsgrens kan, met gehele of gedeeltelijke uitsluiting van de Garantiebepaling als omschreven in punt 7, in bijzondere gevallen door de Zwemschool worden afgeweken.

6.3. Om deel te kunnen nemen aan een zwemlescursus B-diploma dient de cursist in het bezit te zijn van het zwemdiploma A.

6.4. Om deel te kunnen nemen aan een zwemlescursus C-diploma dient de cursist in het bezit te zijn van het zwemdiploma B.

6.4. Een cursist die bij de Zwemschool een zwemdiploma heeft behaald, krijgt voorrang bij de plaatsing in een vervolg zwemlescursus. In alle andere gevallen wordt de cursist geplaatst in volgorde van de reserveringslijsten.

 

7. Garantiebepaling voor het leszwemmen

7.1. In de eerste week gemiste lessen zijn voor eigen rekening.

7.2. Bij langdurige ziekte (2 weken of langer) zal de Zwemschool zorg dragen voor een gepaste oplossing. Een dergelijk beroep dient schriftelijk te worden ingediend na overleg met het instructiedocente.

 

8. Betalen van cursusgeld

8.1. Het van toepassing zijnde inschrijvingsgeld dient contant/bankoverschrijving en binnen de gestelde termijn te worden betaald.

 

8.3. Zwemlessen A/B/C

8.3.1. De facturering zal op elke vijfde van de maand worden gemaild naar het aangegeven mailaccount.

8.3.2. De facturen dient u via iDEAL en/of de daarvoorbestemde link z.s.m. te voldoen.

8.3.3. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten zijn voor de cursist. 

 

8.4 Aquarobic, trimzwemmen, vrijzwemmen, vrouwenzwemmen

8.4.1. Het lesgeld dient op/voor de eerste les van de 10 betaald te zijn.

 

8.5 MBVO

8.5.1. Het lesgeld dient op/voor de eerste les van de 20 betaald te zijn.

 

9. Uitschrijven van cursist

9.1. Het uitschrijven van cursist dient schriftelijk en/of telefonisch te worden ingediend.

9.2. Het opzegtermijn is één maand; anders bent u verplicht één maand lesgeld te voldoen.

 

10. Sluiting van de (gehuurde) zwemlesaccommodatie

10.1. De Zwemschool sluit elke aansprakelijkheid, restitutie van abonnementsgeld en/of enige andere financiële vergoeding uit wanneer de Zwemschool in een overmachtssituatie komt te verkeren als gevolg van wettelijke maatregelen, waardoor de Zwemschool niet in de gelegenheid is om de zwemlescursussen in het pand aan de Hoefsevonder 1 te Berlicum en/of Vlijmen uit te voeren.

10.2. De Zwemschool zal in een situatie als omschreven in punt 10.1 de inschrijvende cursist c.q. ouder/verzorger hiervan direct informeren.

10.3. De Zwemschool zal zich inspannen om in een situatie als omschreven in punt 10.1 uit te zien naar een vervangende zwemlesaccommodatie.

 

11. Veiligheid van zwemles

11.1. Alle zwemcursussen worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voorbereid en gegeven.

11.2. De bij de inschrijving bekend zijnde lichamelijke en/of geestelijke beperkingen van c.q. gezondheidsrisico’s voor de cursist dienen bij het inschrijven van de zwemlescursus te worden vermeld.

 

12. Gebruiks- en gedragsregels zwemlesaccommodatie

12.1. De inschrijvende cursist c.q. ouder/verzorger dient zich te houden aan de voor de zwemlesaccommodatie geldende gebruiks- en gedragsregels en dient alle door het personeel en/of het instructieteam van de Zwemschool te geven aanwijzingen stipt op te volgen.

12.2. Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van het gestelde onder punt 12.1 kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van het zwemabonnement aan de cursist zonder recht van enige terugbetaling van het eventueel reeds betaalde abonnementsgeld.

 

13. Voorbehouden

13.1. De Zwemschool behoudt zich het recht voor om tussentijds wijziging aan te brengen in de planning van de zwemlescursussen of de cursusplaats, -lesdag en –tijdstip.

13.2. De Zwemschool behoudt zich het recht om voor een gestarte zwemlescursus extra lesdagen en tijdstippen op te nemen.

13.3. De Zwemschool zal zich inspannen om de onder de punten 13.1 en 13.2. genoemde situaties tot een minimum te beperken en hierover de inschrijvende cursist c.q. ouder/verzorger direct te informeren.

13.4 De Zwemschool behoudt zich het recht om cursist de toegang tot de zwemles te ontzeggen voor de duur van de resterende leskaart zolang de desbetreffende leskaart nog niet is voldaan middels een betaalmethode beschreven onder punt 8.

 

14. Privacybescherming

14.1. Alle persoonsgegevens of vertrouwelijk informatie worden met respect voor de privacy van inschrijvende ouder/verzorger behandeld, tenzij de Zwemschool en/of het instructieteam krachtens de wet hiertoe verplicht worden.

 

15. Slotbepaling

15.1. Verzending van de inschrijving verklaart inschrijvende cursist c.q. ouder/verzorgerbekend te zijn en in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden.

 

Versie datum: 01-01-2020